Kullanıcı
Şifre
bireysel üyeyim
 
OKULARA.COM    
KURUMLAR
Okul Öncesi Okulları
Özel İlköğretim Okulları
Özel Ortaöğretim Okulları
Deshaneler
Sürücü Kursları
Devlet Okulları
Üniversiteler
Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Firmaları
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Müdürlükleri
Eğitim Öğretim Takvimi
E-Kayıt
MEB Sınav Takvimi
Ehliyet Sınavları
SİTE İÇERİĞİ
okularımız
Haberler
Röportaj
Belirli Gün ve Haftalar
Eğitime Destek
T.C. Kimlik No
İNSAN KAYNAKLARI
İş Arayanlar
Elelaman ArayanlarOrta Öğretim sınıf geçme yönetmeliği
 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1- 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Her ders için ayrı ayrı düzenlenen dönemlere ait not çizelgeleri dönemin bitimine en geç 3 gün kala okul müdürlüğüne verilir. Bu çizelgelere o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelere verilen puanlar ile dönem puanı ve notu rakamla yazılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 


Dönem puanı ve notu


MADDE 27- Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir.


Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı ve notu verilebilir.


Öğrenciye her dersten bir dönem puanı ve dönem notu verilir. Ancak;


a) Yabancı dil dersinde öğrencilere, dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin, programın öngördüğü şekilde bütünlük içinde kazandırılması esastır.


Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak becerilerin özelliğine göre yazılı, sözlü, ödev ve projelerle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı ve notu belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.


b) Beden Eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle derse veya bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler okul doktorundan, okul doktorunun bulunmadığı veya teşhis koyamadığı durumlarda, resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır.


Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir.


Rapora göre Beden Eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve sakıncalı görülmeyen uygulamalı etkinliklere, bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.


c) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitimi okulda yapılan uygulamalı meslek derslerinde dönem puanı;


1) Öğrencinin dönem içinde yaptığı temrin çalışmaları ile projelere verilen puanların,


2) Yazılı sınav puanlarının,


3) Sözlü puanı/puanlarının,


4) Hizmet puanlarının,


5) Ödeve verilen puanın


her birinin aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. Elde edilen puan nota çevrilerek dönem notu belirlenir.”


 MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Bir dersin yıl sonu puanı ve notu


MADDE 29- Bir dersin yıl sonu puanı;


a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.


b) Hiç puan bulunmaması hâlinde yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır. Bir dönem puanının bulunması hâlinde ise bu dönem puanı ile yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalamasıdır.


c) Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu puanı ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavında alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.

ç) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.


d) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı dersler ile yeni okulundaki dersler farklı olduğunda:


1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem puanıdır.


2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarıdır.


Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu yolla elde edilen yıl sonu puanlarının nota çevrilmesiyle yıl sonu notu bulunur.”


MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Bir dersin ağırlığı, ağırlıklı puanı ve ağırlıklı notu


MADDE 30- Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.


Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.


Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından o dersin ağırlıklı notu bulunur.”MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu


MADDE 31- Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.


Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.”


MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Dönem ve yıl sonu puanı ve notu bu puanlara göre belirlenir.”


MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Ders kesiminde, disiplin kurulunun da görüşü alınarak alan/dal ayırımı yapılmaksızın mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenciler arasından öğretmenler kurulunca okul birincisi tespit edilir. Ancak okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası alan öğrenciler, ceza ile ilgili kayıtları dosyalarından silinmiş dahi olsa okul birincisi olamaz.


Öğrencilerin mezuniyet puanlarının eşit olması hâlinde son sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir.


Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar öğrencilerin yıl sonu başarı puanları incelenerek okul birincisi tespit edilir.”MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmeyen derslerin yıl sonu puanlarında değişiklik yapılmaz.


Öğrencilerin derslerden başarılı olma, sınıf geçme ve alan/dala yönelme hakları sınavlardan önceki hâliyle saklı tutulur. Ancak sınavda aldıkları puanlara göre yıl sonu puanları ile yıl sonu başarı puanları yeniden tespit edilir.”MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 59- Diploma almaya hak kazanan her öğrenciye; kimliğini, diploma bilgilerini, okul öğrenimi boyunca aldığı dersleri, yıl sonu ders puanları ve notlarını gösteren öğrenim belgesi verilir.


Mezun olmadan okuldan ayrılanlar da öğrenim belgesi verilir. Bu belgede, sınıflara göre aldıkları derslere, yıl sonu ders puanları ve notlarına, ders yılı veya dönem sona ermeden ayrılanlara ayrıca o ders yılındaki derslere ait dönem puan ve notlarına yer verilir.”MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Mezuniyet puanı ve alanı/dalı


MADDE 60- Mezuniyet puanı, yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.


Mezuniyet puanı tespit edilirken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.


Mezuniyet puanı ve varsa mezuniyet alanı/dalı diplomada belirtilir.”

 


MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 


“Yurt dışından gelenlerin mezuniyet puanı


MADDE 62- Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönen öğrencilerin mezuniyet puanları;


a) Ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları ile yurt dışında gördükleri derslerin yıl sonu puanları ve notlarına,


b) Yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan yıl sonu başarı puanları ve notlarının sağlanamaması durumunda, ülkemizde öğrenim gördükleri öğretim yıllarına ait yıl sonu başarı puanlarına


göre tespit edilir.”MADDE 12- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girerMADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Diğer Başlıklar
Galatasaray Eğitim Vakfı Burs Fonu
Turizm Haftası Etkinliklerle Kutlanıyor
Copyright © okulara.com site içeriği kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
mx61.net
grandbetting hepsibahis mariobet giris.betboo.biz giris.1xbetuyelik.com giris.bahisarena.net giris.baymavi.live giris.betboo.biz giris.betsat.co giris.dafabet.ooo giris1.xn--bahisirketleri- zzc.live giris.wonodds.pro giris.supertoto-bet.com sky-vegas-casino.com inegöl mobilya grosbet
canli mac izle canli mac izle hacklinkvip.wordpress.com