Kullanıcı
Şifre
bireysel üyeyim
 
OKULARA.COM    
KURUMLAR
Okul Öncesi Okulları
Özel İlköğretim Okulları
Özel Ortaöğretim Okulları
Deshaneler
Sürücü Kursları
Devlet Okulları
Üniversiteler
Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Firmaları
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Müdürlükleri
Eğitim Öğretim Takvimi
E-Kayıt
MEB Sınav Takvimi
Ehliyet Sınavları
SİTE İÇERİĞİ
okularımız
Haberler
Röportaj
Belirli Gün ve Haftalar
Eğitime Destek
T.C. Kimlik No
İNSAN KAYNAKLARI
İş Arayanlar
Elelaman Arayanlar2007 MEB Ö?retmen Seçimi Synavy

2007 MEB Ö?retmen Seçimi Synavy

2007–2008 e?itim-ö?retim yylynda, Millî E?itim Bakanly?yna ba?ly Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri Ö?retmenlerinin Seçimi Synavy 5 Mayys 2007 tarihinde yapylacaktyr. Ba?vurular 15-30 Mart 2007 tarihleri arasynda yapylacaktyr.

Millî E?itim Bakanly?yna ba?ly Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri Ö?retmenlerinin Seçimi Synavy


2007–2008 e?itim-ö?retim yylynda, Millî E?itim Bakanly?yna ba?ly Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri Ö?retmenlerinin Seçimi ve Atamalaryna Dair Yönetmelik esaslaryna göre 05 Mayys 2007 Cumartesi günü saat 10:00'da 81 il merkezinde synav yapylacaktyr.

Merkezi sistem synavy Beden E?itimi, Biyoloji, Co?rafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, YHL Meslek Dersleri, Kimya, Fizik, Matematik 2, Almanca, Yngilizce, Fransyzca, Ö?retmenlik Meslek Bilgisi Dersleri, Resim Y?/Resim, Tarih, Türk Dili ve Edebiyaty/Dil ve Anlatym/Türk Edebiyaty, Müzik, Rehber Ö?retmenli?i alanlarynda yapylacaktyr.

Synavy kazanan adaylardan, Bakanlykça alanlara göre belirlenecek puanyn üzerinde puan alanlar, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Ö?retmen Liseleri ve Anadolu Ymam Hatip Liselerinin tüm alan ö?retmenleri ile Spor Liselerinin Beden E?itimi ö?retmenleri ve Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Resim Y?/Resim/Görsel Sanatlar ö?retmenleri, bu e?itim kurumlarynyn ba?ly oldu?u ilgili Genel Müdürlükçe olu?turulacak Synav Komisyonlary tarafyndan kurumlaryn ve alanlaryn özelli?ine göre genel kültür bilgisi, Türkçe'yi do?ru, güzel ve etkili kullanma, Millî E?itim mevzuaty, alan bilgisi, tutum ve davrany? yönüyle mülâkata veya uygulama/ beceri/ yorumlama yetene?i ile tutum ve davrany?lary bakymyndan uygulama synavyna alynacaktyr.

Adaylar kadrolu olarak görev yapty?y ilde synava girecektir.


BA?VURU ?ARTLARI

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri Ö?retmenleri Seçme Synavyna ba?vuracak adaylarda; aylyksyz izinler hariç 05 Mayys 2007 tarihine göre 3 (üç) yyl hizmeti olmak ko?ulu yanynda; ilgili Yönetmeli?in 5'inci maddesinde belirtilen;

a. Talim ve Terbiye Kurulunun ö?retmenli?e atanacaklaryn belirlenmesine ili?kin kararlaryna göre alany veya ö?renim durumu, atanaca?y e?itim kurumuna uygun olmak. (*)
b. Alanynda en az lisans düzeyinde ö?renim görmü? olmak.
c. Bakanly?a ba?ly e?itim kurumlarynda en az üç yyl ö?retmenlik yapmy? olmak ?artyyla ba?vuru tarihi itibaryyla hâlen Bakanlyk kadrolarynda ö?retmen olarak ya da resmî e?itim kurumlarynda ö?retmenlik yapmy? olup da di?er hizmet synyflarynda görev yapyyor olmak. Son üç yyllyk sicil notu ortalamasy en az iyi derece olmak.
d. Son üç yyllyk görev süresi içinde, maa? kesimi veya aylyktan kesme cezasyndan daha a?yr bir disiplin cezasy almamy? olmak ?artlary aranyr.

BA?VURU ÜCRETY VE BANKA Y?LEMLERY

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri Ö?retmenlerinin Seçme Synavy'na, ba?vuracak adaylar 20 YTL synav ücretini 15-30 Mart 2007 tarihleri arasynda T.C. Ziraat Bankasy A.?., Türkiye Vakyflar Bankasy T.A.O veya Türkiye Halk Bankasy A.?. ?ubelerinden "Kurumsal Tahsilât Programy" aracyly?yyla yatyracaktyr.

Banka dekontunda adayyn T.C. kimlik numarasy, ady, soyady ve katyldy?y synavyn açyk ady bulunacaktyr.

BA?VURU Y?LEMLERY

Ba?vuru i?lemleri için tyklayynyz....

Adayyn Yapaca?y Y?lemler
a. Synav ücretini 15–30 Mart 2007 tarihleri arasynda bankaya yatyrmak.
b. Synav ücretini yatyrdyktan bir gün sonra ilsis.meb.gov.tr internet adresinden synav ba?vurusunu yapmak.
c. Ba?vuru için YLSYS modülündeki bilgilerinde hata varsa düzeltmek. Sistemde adayyn foto?rafy yoksa foto?rafyny i?letmek. Sistemde foto?rafy olmayan adaylar ba?vuru i?lemlerini gerçekle?tiremeyecektir.
d. Ba?vurusunu yaptyktan sonra ba?ly bulundu?u kurum/birim yöneticilerine elektronik onaylama yaptyrmak.

SINAV GYRY? BELGESY

Synav Giri? Belgesi; 09 Nisan 2007 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr Internet adreslerinde yayynlanacak ve adayyn T.C. kimlik numarasyyla alynacaktyr. Ayryca, ba?ly bulundu?u e?itim kurumu/ birimi tarafyndan onaylanacaktyr.

SINAV UYGULAMASI

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri Ö?retmenlerinin Seçme Synavyna girecek olan adaylaryn synavy 05 Mayys 2007 Cumartesi günü saat 10.00'da ba?layyp, tek oturum olarak 110 dakika sürecektir.

SINAV SONUÇLARININ BYLDYRYLMESY

Merkezi sistemle yapylan synav sonuçlary, 15 Mayys 2007 tarihinden itibaren Bakanly?yn http://www.meb.gov.tr ile http://personel.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir. Ayryca, adaylara synav sonuç belgesi posta yoluyla ayryca gönderilmeyecektir.

ATAMA Y?LEMLERY

a. Synav sonuçlary bir sonraki synava kadar geçerli sayylacaktyr.
b. Synavy kazanan adaylaryn atamalarynyn yapylmasynda; 04 Mart 2006 tarihli ve 26098 sayyly Resmî Gazete'de Yayymlanan "Millî E?itim Bakanly?y Ö?retmenlerinin Atama ve Yer De?i?tirme Yönetmeli?i." esaslary ve tercihleri dikkate alynarak synav puany üstünlü?üne göre Bakanlykça yapylacaktyr. Atamalarda synav puany e?itli?i halinde ö?retmenlikteki hizmet puany, e?itlik bozulmazsa ö?retmenlikteki hizmet süresi esas alynacaktyr. Bu durumda da e?itlik bozulmazsa syralama kura ile belirlenir.
c. Synav sonuçlarynyn adaylara duyurusu ile birlikte atanma ba?vurusu, i? ve i?lem takvimi hakkynda gerekli açyklama http://personel.meb.gov.tr , http://www.meb.gov.tr Internet adreslerinden yapylacaktyr.
d. Ayryca, mülâkat/ uygulama synavyna katylacak adaylarla ilgili olarak synav sonuç listelerinde isimlerin kar?ysynda gerekli açyklamalara yer verecektir.
e. Adayyn bilgilerinde veya beyanynda hata olmasy durumunda atamalary yapylmy? olsa bile atama iptal edilecektir.
f. 21 A?ustos 2006 tarihinde Anadolu Lisesi ö?retmenli?i için synava katylan ve ba?aryly olup görev almayan adaylaryn atamalary 2006-2007 ö?retim yyly ile synyrly olmasy nedeniyle istemeleri halinde bu synava katylabileceklerdir.

 

Milli E?itim Bakanly?y; 15.03.2007


Diğer Başlıklar
2007 OKS Ba?vurulary
2007 OKS Sınav Sonuçları
2007 ÖSS Ba?vurulary
2007/2 Motorlu Ta?ytlar Sürücü Adaylary Synavy
Dershaneler Okullara Rakip Değil
Düz liseli olmak da zorla?acak
OKS kalkyyor, Seviye Belirleme Synavy geliyor
Copyright © okulara.com site içeriği kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
mx61.net
grandbetting hepsibahis mariobet giris.betboo.biz giris.1xbetuyelik.com giris.bahisarena.net giris.baymavi.live giris.betboo.biz giris.betsat.co giris.dafabet.ooo giris1.xn--bahisirketleri- zzc.live giris.wonodds.pro giris.supertoto-bet.com sky-vegas-casino.com inegöl mobilya grosbet
canli mac izle canli mac izle hacklinkvip.wordpress.com